Dooyeweerd en de ethiek van Aalders

Peter Blokhuis

Bart Cusveller schreef een boek over filosofische ethiek in de neocalvinistische traditie, de traditie die begint bij Abraham Kuyper en waarvan Herman Dooyeweerd, Andree Troost en Egbert Schuurman belangrijke vertegenwoordigers zijn. In dit artikel vergelijkt Peter Blokhuis de opvatting van Dooyeweerd over ethiek met die van de Groningse hoogleraar W.J. Aalders. Aanleiding is de kritiek van Dooyeweerd op Aalders in zijn hoofdwerk. Aalders zou religie en het ethische niet goed onderscheiden. Blokhuis vraagt zich af […]

Gelukkig met de dood voor ogen

Willem Maarten Dekker

Volgens Augustinus was geluk is iets van de ziel, van de ratio en van de eeuwigheid. In onze postmoderne tijd zijn de voorstellingen precies omgekeerd: geluk is vooral iets van het lichaam, van de emotie en van vóór de dood. Voorbij deze uitersten zoekt Willem Maarten Dekker naar een christelijk perspectief op geluk als iets dat meer is dan genot, maar minder dan eeuwige zaligheid. ‘“Wij willen gelukkig zijn.” Nauwelijks had ik die woorden uitgesproken […]

Plato’s Technologie

Aaron Ebert

Wat is Plato’s begrip van ambachten? Wanneer zijn ze in goed werkende staat, en wat zijn tekenen van verval? Aaron Ebert denkt na over deze vragen en betoogt dat we veel kunnen leren van Plato’s benadering. Hij laat dit zien door specifiek in te gaan op de praktijk van de geneeskunde en hij trekt enkele lijnen naar de christelijke ethiek. Zoals veel Europese woorden komt het Nederlandse woord ‘technologie’ uit het Grieks. Het is in […]

Wat is leven? Hoe virussen onze kijk op het leven en ons ethisch oordeel kunnen veranderen

Het leven begint niet ergens en het is geen ding. Dat is de belangrijkste stelling van Henk Jochemsen. Virussen bestaan uit materiaal dat van ‘leven’ afkomstig is, maar zijn zelf geen leven. Om het met Dooyeweerd te zeggen: ze worden gekenmerkt door hun biotische objectfunctie, niet door een biotische subjectfunctie. Dat klinkt moeilijk, maar na het lezen van dit artikel begrijpt u het. En misschien nog wel meer…  In onze alledaagse ervaring met de wereld […]

‘Het goede leven’ is nooit weggeweest

 Pieter Vos

Aristotelische deugdethiek in de protestantse scholastiek In recent onderzoek is er in toenemende mate aandacht voor de rol van deugdethiek in de ethiek van na de reformatie. Toch is de dominante opvatting nog steeds dat de reformatie een breuk inluidde met de klassieke en christelijk-ethische traditie. Pieter Vos betoogt dat het aristotelische ethisch denkkader van voor de reformatie in hoge mate gecontinueerd wordt in de protestantse scholastieke theologie van de zestiende en de zeventiende eeuw. […]

Geen afbeelding

De waarheid in het geding

Maarten Verkerk

Zijn geloof en wetenschap altijd op één noemer te brengen? En moet dat eigenlijk wel? Maarten Verkerk laat iets zien van zijn persoonlijke ontwikkeling.   Op mijn veertiende ben ik begonnen met het lezen van boeken die ik niet of slechts ten dele begreep. Ik herinner me nog goed dat ik een natuurkundeboek uit circa 1920 in handen kreeg dat ging over de zwaartekracht. Daarin werd de bekende wet van Newton F = m.a uitgelegd. […]

Geen afbeelding

Integriteit en respect in het Twittertijdperk – Richard Mouw als ethicus

Bart Cusveller

In december ontvangt de Amerikaanse filosoof Richard Mouw een eredoctoraat van de Theologische Universiteit Kampen. Zijn werk is niet in het Nederlands vertaald en daardoor wellicht minder bekend. Bart Cusveller biedt in dit artikel een introductie. Mouw plaatst zichzelf in de traditie van het neocalvinisme, waarin het thema van de antithese een belangrijke rol speelt. Maar hoe kun je, gegeven de antithese, samen met ongelovigen nadenken over morele problemen? Wat hebben gelovigen en ongelovigen gemeenschappelijk? […]

Geen afbeelding

C.S. Lewis als ethicus over integriteit

In de toegepaste ethiek zien we tegenwoordig als centraal begrip ‘integriteit’ opduiken: in het openbaar bestuur, in het bedrijfsleven en recentelijk ook in de wetenschap. Dat klinkt vertrouwd en belangrijk. Maar wat is het? Hoe krijg je het? En wordt er niet verschillend over gedacht? Dat zijn meta-ethische vragen die filosofische reflectie behoeven. Bart Cusveller beantwoordt ze, verrassend, met behulp van C.S. Lewis.   Neem als voorbeeld van integriteit dat van een bekende Nederlander onlangs […]

Beschadigde moraal – Een probleem voor de krijgsmacht en de samenleving

Problemen die militairen ervaren in oorlogsgebieden zijn ook van morele aard. Daarmee zijn ze zo specifiek dat ze niet gemedicaliseerd of getherapeutiseerd moeten worden, stelt Pieter Vos. Deze morele beschadiging is bovendien niet een zaak van individuele militairen maar ook van de samenleving en haar regering namens wie ze worden uitgezonden.   In zijn veelgeprezen roman The Yellow Birds beschrijft Kevin Powers indringend de oorlogservaringen van John Bartle, die als jonge militair in 2004 wordt […]

Geen afbeelding

‘Van alle tijden en plaatsen’ – Individu en gemeenschap in herdenkingspraktijken

Herdenkingspraktijken veronderstellen dat de doden weliswaar dood zijn, maar tegelijk in zekere zin bestaan. Het christendom doet volgens Rik Peels recht aan deze intuïtie, maar voor hem is niet duidelijk hoe dat zit binnen een naturalistische wereldbeschouwing, die ervan uitgaat dat dode mensen niet bestaan.   Dido Elizabeth Belle werd geboren in 1761. Haar vader, Sir John Lindsay, was een witte officier in de Britse vloot. Haar moeder was een Afrikaanse slavin. Toen haar vader […]