Religie, terrorisme en hoop

Suzan Sierksma-Agteres en Julia Baas

Beatrice de Graaf is doet onderzoek naar veiligheid en terrorisme. In haar onderzoek probeert ze religie de juiste plek te geven, die verbindingen lijken namelijk niet altijd even serieus te worden genomen in het veld. Tijdens haar onderzoek heeft ze meerdere terroristen gesproken om hun religieuze overtuigingen te begrijpen. Hoe houd je hoop wanneer je zoveel bezig bent met zo’n duister thema? Suzan Sierksma-Agteres en Julia Baas gingen met haar in gesprek. In 2021 kwam […]

Monotheïsme en fundamentalisme: Verkenning van een complexe relatie

In dit artikel zal Rik Peels de relatie tussen monotheïsme en fundamentalisme verkennen. Wat die relatie precies is, is zo’n grote, overkoepelende vraag, dat die zelden wordt gesteld. Laat staan dat die vraag enigszins nauwkeurig beantwoord wordt. Hij zal hier een poging doen en wel door deze vraag op te delen in vier sub-vragen: 1. Wat is monotheïsme en wat is fundamentalisme? 2. Wat is de contingente, empirische relatie tussen die twee? 3. Is er […]

Op zoek naar een beter leven

Wat drijft mensen om toe te treden tot extremistische bewegingen? Die vraag hield voormalig journalist en onderzoeker Nikki Sterkenburg jarenlang bezig. In dit artikel behandelt ze twee routes van toetreding tot extreemrechts, namelijk die van de Rechtvaardigheidszoekers en die van de Ideologische Zoekers. In beide routes is er sprake van een streven naar een ‘goed’ leven, maar dit streven leidt bij aspirant-extremisten ook tot een sterk wij-zij-denken die overgaat in vijandschap.  ‘Ik leef verkeerd.’ De […]

Waar is goede religie goed voor?

In dit artikel wil Simon Polinder laten zien hoe religie terugkeerde in het vakgebied Internationale Betrekkingen en in Terrorisme studies, maar dat daarmee ook de vraag op tafel komt: waar is goede religie goed voor? Hij probeert vervolgens een voorzet te geven op welke manier religie bij kan dragen aan het tegengaan van gewelddadig extremisme en goed en vreedzaam samenleven kan bevorderen. Kennis van religie onontbeerlijk voor diplomaten en ontwikkelingswerkers Tijdens lezingen voor jonge diplomaten […]

Fundamentalisme als omstreden concept

In dit artikel neemt Nora Kindermann fundamentalisme als normatief geladen en omstreden wetenschappelijk concept, onder de loep. Zij bespreekt waar we op moeten letten als we dit beladen concept toepassen voor onderzoek. Zij betoogt dat het van belang is om op de normatieve oordelen en evaluaties die ons gebruik van het concept beïnvloeden, expliciet te maken. Het is daarin van belang om inzicht te verschaffen in de conceptuele geschiedenis van fundamentalisme; kennis van de functies […]

Heilzame onrust. Ethiek voorbij polarisatie en relativisme

Petruschka Schaafsma

We leven in een moreel paradoxale tijd. Op allerlei terreinen leggen we elkaar genadeloos langs de morele meetlat. Opinies verharden en polariseren. En tegelijk zeggen velen niet meer te geloven in zoiets absoluuts als ‘Het Goede’. Wat kunnen we in zo’n tijd van de ethiek verwachten? Kan ze het moralisme tegengaan, de polarisatie afremmen en tegelijk het relativisme te boven komen zonder een beroep op een autoriteit waar niemand meer in geloofd? Wat heeft ethiek […]

Zin in werk. Over afstemming binnen professionele praktijken.

Heeft werken zin? Dat is niet vanzelfsprekend. Werk kan ervaren worden als verplichtend, zonder dat je er veel vreugde aan beleeft. Je kunt ook teveel betekenis aan je werk hechten en daardoor slaaf worden van je werk. Om een gezonde relatie met ons werk te ontwikkelen is afstemming nodig, zegt Jan van der Stoep. Je moet goed afstemmen op wat belangrijk is in je vak, op waarden die je in beweging zetten en op de […]

ChatGPT en de mens

Emanuel Rutten

Vrijwel direct nadat ChatGPT eind november vorig jaar door het Amerikaanse bedrijf OpenAI geïntroduceerd werd, stond het overal in de wereld volop in de belangstelling. Deze interesse houdt nog altijd aan. De droom van kunstmatige intelligentie lijkt eindelijk waargemaakt. Of toch niet? Waartoe zal ChatGPT uiteindelijk in staat zijn en wat kan het nu al? Is wat deze software doet te begrijpen als denken? Moeten we zeggen dat ChatGPT komt tot begrip en oordeelsvorming? Emanuel […]

De pedagogische omgang met woede

Opvoeders en kinderen, en leraren en leerlingen kennen hun momenten van boosheid. In deze bijdrage gaat pedagoog Joop Berding na wat boosheid betekent voor de onderlinge verhoudingen en wat opvoeders en leraren kunnen doen om op een humane wijze met woede om te gaan. Een belangrijke stem in zijn verhaal is die van Janusz Korczak: hij werkte met kinderen aan een zo rechtvaardig mogelijke opvoedingspraktijk. “Kwaad worden is menselijk, kwaad blijven is duivels.” – Deze […]

Seneca, Harry Kuitert en het Ietisme

Henk van der Werf

Bestaat God? En wat wordt God genoemd vanuit diverse perspectieven? Henk van der Werf verdiepte zich in Seneca, de Stoa en Harry Kuitert om een antwoord te vinden op die vragen. Hij neemt u mee langs de denklijnen van dit drietal en verkent vanuit diverse perspectieven hoe we mens kunnen zijn naar Gods bedoeling met het oog op de huidige toestand van de aarde. “Geloof jij eigenlijk in God?”, wordt mij wel eens gevraagd. Mijn […]