Auteursinstructies

Wilt u publiceren in Soφie? Op deze pagina kunt vinden aan welke eisen uw artikel moet voldoen. De redactie beoordeelt of uw artikel geschikt is voor plaatsing.

U kunt artikelen indienen bij de eindredacteur. Ook voorstellen of ideeën voor artikelen zijn van harte welkom, we denken dan graag met u mee.

Profiel en doelgroep

Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie (www.christelijkefilosofie.nl). Zij wil lezers een intellectuele uitdaging bieden door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie in haar volle breedte.

De bijdragen in Soφie dienen begrijpelijk te zijn voor niet-filosofen: de lezers zijn filosofisch geïnteresseerd en hebben meestal een academische of hbo-achtergrond. Dat impliceert dat de relevantie en urgentie van het onderwerp of de (wetenschappelijke) probleemstelling duidelijk gemaakt moet worden en dat het artikel uitmondt in een (aantal) duidelijke conclusie(s). Specialistische filosofische voorkennis kan niet worden verondersteld. Vaktermen dienen te worden vermeden of duidelijk te worden uitgelegd.

Stijlregels en aanlevering

Lead
Een artikel begint met een lead van 60-80 woorden, waarin de kern van het artikel wordt beschreven (onderwerp, centrale (vraag)stelling, betoogtrant). In deze tekst wordt de auteursnaam vermeldt.

Voorbeeld:

Wat is eigenlijk ‘natuur’? Zijn mensen onderdeel van de natuur, of is natuur juist datgene wat niet menselijk is? Jan van der Stoep bespreekt de bijdrage van Bruno Latour aan dit debat. Latour plaatst vraagtekens bij de manier waarop natuur en cultuur tegenover elkaar worden gezet. Hij vraagt zich af hoe mensen een meer bescheiden plek kunnen innemen op aarde en hoe ze niet-menselijke actoren een stem kunnen geven.

Omvang
De omvang van het artikel wordt bepaald in overleg met de contactpersoon vanuit de redactie. In het algemeen gelden de volgende richtlijnen (inclusief introductie en literatuurverwijzingen):

 • Kort artikel: 1200 woorden (2 pagina’s in Soφie)
 • Standaard artikel: 2700 woorden (4 pagina’s in Soφie)
 • Lang artikel: 3800 woorden (6 pagina’s in Soφie)

Tussenkopjes 

Met het oog op de leesbaarheid dient het artikel voorzien te worden van passende tussenkopjes, die de structuur van het artikel ondersteunen. 

Bronvermelding
Voor de leesbaarheid van artikelen, proberen we in Soφie het aantal bronverwijzingen beperkt te houden. Als algemene richtlijn kan worden aangehouden dat een artikel niet meer dan 10 eindnoten/bronvermeldingen bevat.

Voor de stijl van verwijzen, kan gekozen worden uit twee opties: (1) verwijzing in de lopende tekst + bronnenlijst of (2) eindnoten. Deze twee stijlen kunnen niet door elkaar worden gebruikt. Bij uitzondering kunnen eindnoten worden gebruikt om een toelichting te geven die niet in de lopende tekst past.

Verwijzingen in de lopende tekst worden als volgt opgemaakt:

 • Citaat: “dat is geen goed idee” (Jansen 2009, p. 56).
 • Volgens Jansen (2009) is dat geen goed idee.
 • Maar uit onderzoek blijkt dat dit geen goed idee is (Jansen 2009).

De bronnenlijst wordt als volgt opgemaakt:

 • Boek: Piet Jansen, Geen goed idee, Boom 2009. [Auteur, Boektitel, Uitgever en jaar van uitgave]
 • Artikel: Piet Jansen, Geen goed idee, Soφie, 2009 (1), p. 4-8. [Auteur, titel artikel, Tijdschrift, jaargang (editie), p. xx-xx]

Eindnoten worden als volgt opgemaakt:

 • Piet Jansen, Geen goed idee, Boom 2009, p. 56. (paginanummer alleen bij citaat)
 • Piet Jansen, Geen goed idee, Soφie, 2009 nummer 1, p. 4-8. [Of bij citaat: Piet Jansen, Geen goed idee, Soφie, 2009 nummer 1, p. 6].

Overige stijl- en aanleveringsregels:
Maak de tekst op in Word met lettertype Times New Roman, 12 punten, regelafstand 1,15. Maak geen gebruik van inspringen bij een nieuwe alinea.

 • Korte citaten staan tussen “dubbele hoge komma’s”. Lange citaten (meer dan 40 woorden) krijgen een aparte ingesprongen alinea.
 • Enkele hoge komma’s gebruiken als u op een bepaald woord ‘nadruk’ wilt leggen.
 • Titels van boeken en artikelen, namen van tijdschriften, kranten cursief.
 • De tekst wordt regelmatig voorzien van een tussenkopje (ongeveer iedere 200 à 300 woorden).
 • Citaten uit vreemde talen worden primair vertaald weergegeven. Bij titels gebeurt dit alleen als er Nederlandse vertalingen bestaan; indien dit niet het geval is moet de oorspronkelijke titel worden vermeld met een vertaling van de redactie/auteur tussen haakjes.
 • Onder het artikel staan personalia van de auteur in een korte zin, bijvoorbeeld: Jan van der Stoep is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan Wageningen University & Research en aan de Theologische Universiteit Kampen.
 • Suggesties voor fotografie of illustraties bij een artikel zijn welkom.
 • De auteur levert zijn/haar adresgegevens aan ten behoeve van het verzenden van bewijsexemplaren.

Auteursrechten 

Vrijwaring 

De auteur dient er tegenover SCF voor in te staan dat hij/zij volledig gerechtigd en bevoegd is om toestemming te geven voor publicatie van het door hem/haar aangeboden artikel, dat hij/zij ter zake geen licentie of andere auteursrechtelijke bevoegdheden aan derden heeft verleend of afstand van auteursrecht heeft gedaan en dat derden op het werk geen rechten in de zin van de Auteurswet 1912 kunnen doen gelden.  

De omvang van het gebruik 

De auteur geeft aan SCF toestemming voor publicatie van het door hem/haar aangeboden artikel in Soφie alsmede voor hergebruik (in al of niet door de webredacteur bewerkte vorm) op de websites van Soφie (www.sophieonline.nl) en Stichting voor Christelijke Filosofie (www.christelijkefilosofie.nl). 

Indien auteurs hun bijdrage in Soφie elders willen publiceren, dan wenden zij zich met dit verzoek tot de eindredacteur. De algemene lijn is dat auteurs toestemming hebben om hun bijdrage elders te publiceren, mits zij hiermee refereren aan de oorspronkelijke plaatsing in Soφie.