Voorpagina

Een authentieke selfie?

Teunis Brand

Kan dat, heel bewust proberen een authentieke selfie te maken? Die vraag kwam bij me op naar aanleiding van de opmerkingen over dit moderne zelfportret die Gerrit Glas maakt in zijn artikel over waarachtigheid. Als je een selfie maakt, ben je je bewust van jezelf. Je bekijkt de foto nog eens. Je herschikt je haar, probeert een andere blik en maakt er nog een paar. Ja, deze geeft goed weer wie ik ben. Of is […]

Zelfwording door navolging: theologisch licht op een pedagogisch ideaal

In de praktijk van opvoeding en onderwijs lijken twee tegenstrijdige principes centraal te staan. Aan de ene kant benadrukken opvoeders en leraren dat kinderen unieke persoonlijkheden zijn. In hun ontwikkeling en vorming gaat het erom dat ze ‘worden wie ze zijn’. Aan de andere kant willen opvoeders en leraren ook iets meegeven en voorleven. Ze zien bijvoorbeeld het belang van het goede voorbeeld geven. In dit artikel laat Pieter Vos zien dat het theologische begrip […]

Rijk van genade: Een perspectief op persoonsvorming in het onderwijs

Roel Kuiper

Alle onderwijs is gericht op vorming van leerlingen. Maar wat is dat eigenlijk, vorming? Roel Kuiper onderscheidt in dit artikel vier betekenissen van vorming. De meeste nadruk legt hij daarbij op de vierde en meest fundamentele betekenis, namelijk dat vorming gebeurt door nieuwe betekenissen te ontvangen. Zo bezien is leren een vorm van genade: een open en nooit eindigend proces waar je wel gedisciplineerd aan kunt werken, maar dat niet te beheersen is. Wie over […]

Iemand op diens mens-zijn wijzen: Over het gesprek tussen pedagogiek en theologie

Gert Biesta

In deze bijdrage laat Gert Biesta zien wat de pedagogiek op tafel heeft te leggen in het gesprek met de theologie. Hij laat zien dat in de moderne pedagogiek het thema van de menselijke vrijheid centraal staat. Het meest fundamentele pedagogische ‘gebaar’ is daarom iemand op diens vrijheid wijzen, en daarmee op de mogelijkheid van mens-zijn dat in die vrijheid besloten ligt. In het gesprek tussen pedagogiek en theologie kan de theologie vooral helpen de […]

Waarachtigheid en de ik-zelf verhouding

Gerrit Glas

Waarachtigheid heeft niet alleen te maken met jou als persoon, maar ook met wat je doet. Het zegt iets over beide tegelijk: of wat je doet klopt met wie je bent. Het gaat dus om de verbinding tussen ‘zijn’ en ‘doen’. Om die verbinding te begrijpen helpt het om rekening te houden met de ik-zelf relatie als een relatie die op zijn beurt vervlochten is met andere relaties, zo betoogt Gerrit Glas. Waarachtigheid heeft te […]