Over taal en waarheid. Een hermeneutisch-fenomenologisch perspectief

Gert-Jan van der Heiden

Hoe moeten we de verhouding tussen waarheid en taal begrijpen? In dit artikel beschrijft Gert-Jan van der Heiden eerst het klassieke begrip van deze verhouding aan de hand van de correspondentietheorie van waarheid en de opvatting dat alleen de propositie waar of onwaar kan zijn. Vervolgens betoogt hij dat ontwikkelingen in de moderne tijd ons nopen tot een ander duiding van deze verhouding en stelt hij voor hoe er vanuit een hermeneutisch-fenomenologisch perspectief over na […]

Intrinsieke waarde en natuur. Over de ethiek van G.E. Moore

Peter Blokhuis

In wijsgerige discussies over de natuur wordt vaak gewezen op de intrinsieke waarde die de natuurlijke dingen zouden hebben. Deze waarde wordt dan naast instrumentele of functionele waarde gesteld. In dit artikel onderzoekt Peter Blokhuis het begrip intrinsieke waarde aan de hand van het werk van de Britse filosoof G.E. Moore (1873-1958) bij wie het begrip ‘intrinsic value’ een belangrijke rol speelt. De discussie over de waarde van natuur ging aanvankelijk vooral over de grenzen […]

De vrije wil: een absurd idee?

Michiel Plooij

In hoeverre hebben we controle over onze eigen keuzes? Het is een klassieke vraag in de filosofie. In het voorjaar van 2022 won Jurriën Hamer de Socratesbeker met een boek hierover, waarin hij betoogt dat de vrije wil niet bestaat en dat dit belangrijke implicaties heeft voor onze moraal. Michiel Plooij bekijkt het bestaan van de vrije wil vanuit natuurkundig en metafysisch perspectief en onderzoekt of de morele conclusies van Hamer dan nog blijven staan. […]

Religieus, poëtisch en argumentatief overtuigen in de Helena van Gorgias

Emanuel Rutten

Wat is toch die bijzondere gave van het woord? Het lijkt welhaast iets goddelijks. Dit stelt Socrates in de Gorgias van Plato. Socrates verbindt hier de macht van het woord met het goddelijke. In de klassieke oudheid gebeurde dit wel vaker. Velen meenden dat de magie van het woord niet van deze wereld is. Omgekeerd wordt in de klassieke retorica religie zelden als een retorische praktijk geanalyseerd. Een van de weinige vindplaatsen waarin het religieuze […]

Paul Scholten: om recht en gerechtigheid

Wim Borst

Onlangs verscheen de biografie Om recht en gerechtigheid over Paul Scholten van de hand van Rogier Chorus. Daarin wordt Scholten geportretteerd als markant rechtsgeleerde, publicist, organisator, kerkhervormer en nationale figuur. Wie was deze Scholten? Wat maakt hem zo interessant dat er een biografie over hem is geschreven? Wim Borst schetst de persoon en het werk van Paul Scholten en geeft aan wat hij ons vandaag de dag nog te zeggen heeft. Paul Scholten (1875-1946) was […]

Is er reden om voor het christendom te kiezen?

Rob Compaijen

Is er reden om voor het christendom te kiezen? In dit artikel – dat gebaseerd is op het laatste hoofdstuk van zijn boek Kierkegaard, MacIntyre, Williams, and the Internal Point of View[i] – verkent Rob Compaijen deze vraag. Hij laat zien dat deze ogenschijnlijk simpele vraag een heel scala aan zeer fundamentele filosofische en theologische vragen en kwesties oproept. Er is al heel wat aandacht besteed aan de vraag of er reden is om voor […]

Aankondiging Herman Dooyeweerd Prijs 2022

Iedere vijf jaar reikt Stichting voor Christelijke Filosofie de Herman Dooyeweerd Prijs uit. De prijs bekroont filosofische publicaties die het meest dienstbaar zijn aan de verdere ontwikkeling en doordenking van de Reformatorische Wijsbegeerte (de Wijsbegeerte der Wetsidee). De prijs is ingesteld door het bestuur van Stichting voor Christelijke Filosofie ter gelegenheid van de 100e geboortedag van Herman Dooyeweerd (geboren op 7 oktober 1894). De prijs werd in 1994 uitgereikt aan Tapio Puolimatka (Finland), in 2000 […]

De gelovige antichrist: Nietzsche, een religieus denker?

Friedrich Nietzsche staat bij velen bekend als atheïstisch filosoof. Maar doen we hem met die typering recht? Volgens Aron van Os niet. Zijn zorgvuldige lezing van de teksten van Nietzsche maakt duidelijk dat Nietzsches relatie tot het christendom op zijn minst ambivalent is. Zo keert hij zich in zijn werk tegen de symboliek van de gekruisigde Christus maar identificeerde zich er tegelijkertijd ook mee.  God is dood! Deze uitspraak van Friedrich Nietzsche levert hem tot […]

De ene tijd is de andere niet

Mariska van Dam

Hoe meer grip we proberen te krijgen op de tijd zodat die verstrijkt zoals wij dat willen, hoe minder tijd we hebben. Mariska van Dam onderzoekt deze paradox met behulp van de filosofie van Henri Bergson. Bergson maakte onderscheid tussen de kloktijd en duur. Waar de eerste tijdsbeleving kan leiden tot een burn-out, kan de tweede helpen bij het herstel ervan. “Every year is getting shorter, never seem to find the time Plans that either […]

Van decor naar actor. Bruno Latour over natuur

Jan van der Stoep

Wat is eigenlijk ‘natuur’? Zijn mensen onderdeel van de natuur? Of is natuur juist datgene wat niet menselijk is? Jan van der Stoep bespreekt de bijdrage van Bruno Latour aan dit debat. Latour plaatst vraagtekens bij de manier waarop natuur en cultuur tegenover elkaar worden gezet. Hij vraagt zich af hoe mensen een meer bescheiden plek kunnen innemen op aarde en hoe ze niet-menselijke actoren een stem kunnen geven. De invloed van mensen op het […]