Soφie vernieuwt

Joost Hengstmengel

Colofon, zo las ik deze vakantie in Ross Kings De boekhandelaar van Florence (2021), stamt uit het Grieks. Het woord κολοφών betekende oorspronkelijk heuveltop of hoogtepunt, maar kreeg op een zeker moment de overdrachtelijke betekenis van ergens de laatste hand aan leggen. Het colofon bevond zich aanvankelijk dan ook achterin een boek en bevatte bijvoorbeeld een versiering of een uitsmijter van de schrijver of kopiist. King geeft het voorbeeld van een kopiist die aan het slot van een van de delen van de omvangrijke Summa theologiae verzucht: “Hier eindigt het tweede deel van het ongelooflijk wijdlopige werk van broeder Thomas [van Aquino] van de orde der dominicanen, een langdurige beproeving voor de kopiist. God zij geprezen, God zij geprezen en zij nogmaals geprezen!”.

In het colofon van tijdschrift Soφie, dat ingeklemd staat tussen het eindredactioneel commentaar en de inhoudsopgave, zoekt men tevergeefs naar zo’n vrijpostige uitspraak. Wel bevat het naar goed gebruik informatie over de uitgever, drukker en redactie. Het zal de trouwe lezers van colofons niet ontgaan zijn dat er de laatste paar nummers onder het kopje ‘redactie’ nogal wat veranderingen zijn geweest. Het vertrouwde rijtje namen van redacteuren maakte plaats voor slechts een enkele naam, werd vervolgens aangevuld met nog twee namen en somt met ingang van het huidige nummer weer een compleet nieuwe redactie op.

Begin dit jaar is er een einde gekomen aan het hoofdredacteurschap van Jan Hoogland,  eindredacteurschap van Aart Deddens en webredacteurschap van Pieter de Boer, die zich talloze jaren met hart en ziel hebben ingezet voor tijdschrift Soφie en haar voorloper Beweging. Met hen namen ook de andere redactieleden Roelien Ebbers-van Aalst, Hans Ester, Ieke Haarsma, Roel Jongeneel, Pieter Vos en Klaas van der Zwaag afscheid. We danken hen allen voor hun grote inzet. Het vertrek van de vertrouwde redactie betekende gelukkig niet het einde van het tienjarige tijdschrift. Na het aanstellen van een nieuwe eind- en hoofdredacteur is er een nieuwe redactie geformeerd die het blad zal continueren en waar nodig vernieuwen. De nieuwe redactieleden worden op de volgende pagina aan u voorgesteld.

De beoogde vernieuwing van Soφie ziet niet alleen op nieuwe scribenten en nieuwe rubrieken maar ook op de vormgeving. Als onderdeel van een op handen zijnde verandering van de huisstijl van Stichting voor Christelijke Filosofie zal ook dit tijdschrift komend jaar in een compleet nieuw jasje worden gestoken – uiteraard met behoud van de inhoud en intellectuele uitdaging die u van haar gewend bent. Ons doel blijft onverminderd om kritisch-wijsgerig na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie in haar volle breedte. Want dat is wat Soφie uniek en lezenswaardig maakt.

En het colofon? Dat blijft hoe dan ook, of het nu voorin of achterin het blad is.


De nieuwe redactie van Sophie bestaat uit de volgende personen:

Teunis Brand (Krimpen aan den IJssel, 1989) is redacteur en communicatiemedewerker bij Stichting voor Christelijke Filosofie. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde de master Christian Studies of Science and Society aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte onder andere voor het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. In 2020 promoveerde hij op een proefschrift over bedrijfsethiek aan de Wageningen Universiteit.

Joost Hengstmengel (Rotterdam, 1985) is academisch directeur van het Erasmus Economics & Theology Institute, universitair docent aan de Theologische Universiteit Kampen en gastonderzoeker aan de Erasmus School of Philosophy. Hij studeerde economie & informatica en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan dezelfde universiteit in de filosofie op het proefschrift ‘Divine Oeconomy: The Role of Providence Early-Modern Economic Thought before Adam Smith’. Zijn expertises zijn het premoderne economisch denken, de filosofie van de Schotse verlichting en het wijsgerig en economisch denken van het neocalvinisme.

Tirza van Laar-Jochemsen (Leiden, 1980) is onderzoeker en trainer bij het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit, verbonden aan de leerstoel Christelijke Identiteit (Roel Kuiper) aan de Theologische Universiteit Kampen. Zij heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en volgde de master Christian Studies of Science and Society aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens werkt zij momenteel aan haar promotieonderzoek naar zonde, kwaad en gebrokenheid in het onderwijs.

Suzan Sierksma-Agteres (Deventer, 1984) is docent Grieks aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en hoopt binnenkort te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen op het begrip ‘geloof’ bij Paulus en zijn wijsgerige tijdgenoten. Zij studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur in Leiden en Theologie aan de Vrije Universiteit. Haar onderzoek richt zich op vroegchristelijk denken in relatie tot klassiek-filosofische stromingen.

Geert Jan Spijker (Breda, 1977) is als docent filosofie en recht verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij studeerde Nederlands Recht en Algemene Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde de master Christian Studies of Science and Society aan de Vrije Universiteit. Hij werkte onder meer als onderzoeker en adjunct-directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.

Jan van der Stoep (Barendrecht, 1968) is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan Wageningen University & Research en aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij studeerde biologie in Wageningen en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2005 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op het proefschrift ‘Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme’ (Kok, Kampen). Tot voor kort was hij lector Journalistiek en Communicatie en lector Bezieling en Professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Wilco de Vries (Veenendaal, 1987) is promovendus aan de Duke University Divinity School in de Verenigde Staten, waar hij onderzoek doet naar de relatie tussen eigenliefde en liefde tot God en de naaste bij Augustinus. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Christian Studies of Science and Society en theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en Duke University. Hij is studentenpastor geweest bij IFES-Nederland. Zijn expertises zijn Augustinus, de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs en de relatie tussen ethiek en pastorale zorg.