Slagen met soφie

Met essays en opdrachten over het eindexamenonderwerp 2019 – 2020.

Extra vragen

  1. In een eerder artikel getiteld ‘Brak de Reformatie met een gedeelde opvatting van ‘het goede leven’?’ in Sophie bekritiseerde Pieter Vos de stelling dat de Reformatie brak met een teleologische opvatting en de ethiek van het goede leven. Welke argumenten geeft hij daarvoor? Vind je deze argumenten overtuigend? Waarom?
  2. In hoofdstuk 7 § 5 van Het goede leven en de vrije markt bespreken de auteurs de visie van Alasdair MacIntyre. MacIntyre verbindt deugdethiek met praktijken, narrativiteit en traditie. Leg op basis van de beschrijving in H 7 § 5 uit wat MacIntyre met elk van deze begrippen bedoelt.
  3. Lees de tekst van Kierkegaard die in de bijlage bij hoofdstuk 4 van Het goede leven en de vrije markt is opgenomen. Wat bedoelt Kierkegaard / Johannes de Silentio met de ‘teleologische suspensie van het ethische’? Betekent ‘telos’ hier hetzelfde als in de aristotelische deugethiek?
  4. Hoe leg je zelf deze tekst uit? Ben je het meer eens met de auteurs van het examenboek of meer met Pieter Vos (of met geen van hen)? Beargumenteer je uitleg.
  5. Pieter Vos plaatst de tekst van Vrees en beven in het bredere verband van Kierkegaards denken over ethiek in zijn oeuvre als geheel. Waarom is dit belangrijk? Verandert dit je uitleg van Kierkegaards visie?

examen onderwerp 2018 – 2019